fbpx

Användarvillkor för enskild användare

Om tjänsten
Doktor Hemma Stockholm AB driver och äger Doktor Hemma som ”bolag”. Doktor Hemma
Stockholm AB benämns nedan som ”vårdgivaren” och detta avtal reglerar användandet av
”Tjänsten” Doktor Hemma för dig som enskild användare i egenskap av patient. Tjänsten är
inte till för att användas vid akuta situationer som kräver akut sjukvård utan i sådana
situationer skall den allmänna vården anlitas genom att ringa 112 eller omedelbart uppsöka
akutmottagning vid närmaste sjukhus.Tjänsten är skapad för att användas i Sverige.

Hembesök av läkare
Doktor Hemma erbjuder hembesök av läkare. Det innebär att läkarbesök som bokas i
Tjänsten utförs på den adress du önskar. Som kund förbinder du dig att alltid förse Doktor
Hemma med korrekta adressuppgifter och att göra allt som står i din makt för att läkaren kan
utföra planerat besök. Det inkluderar att finnas tillgänglig på det telefonnummer du angett i
fall läkaren har svårt att hitta till din adress. I de fall läkaren inte kan ta sig till din angivna
adress samt du inte varit anträffbar återbetalas inte patientavgiften vid ej utfört besök.Vid val
av besöksadress förbinder du dig att inte boka besöket till en miljö som är olämplig för
läkarbesök. Exempel på sådana miljöer är industrier där skyddsutrustning krävs,
byggarbetsplatser och dylika lokaler där inte ett besök kan utföras på ett säkert sätt. Likaså
ska miljön för ett läkarbesök vara ren och lämplig för undersökning och samtal. Vid missbruk
av ovanstående förbehåller sig Doktor Hemma Stockholm AB rätten att stänga av användare
från tjänsten.

Konto
Vid inloggning (eller bokning via telefon) och godkännande av dessa villkor (bokning av
besök via telefonen tolkas som godkännande av dessa villkor) träffar kontoinnehavaren avtal
med Doktor Hemma Stockholm AB och skapar ett konto i Tjänsten. Avtalet ska anses
ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat ett konto i Tjänsten.
Lagring av uppgifter
Användaren är medveten om och accepterar att samtliga aktiviteter vid användandet av
tjänsten, inklusive inloggning och medicinsk konsultation, sparas hos Doktor Hemma
Stockholm AB som journalanteckning. Som användare lämnar jag samtycke att angivna
kontaktuppgifter kan användas av Doktor Hemma Stockholm AB i marknadsföringssyfte – för
att bl.a. skicka information samt erbjudande genom e-mail, notisutskick. Användare har rätt
att återkalla sitt samtycke som gäller för denna kommunikation.
Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och behandling av personuppgifter
Som användare av Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt allmänna
dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (2008:355) samt Patientsäkerhetslagen
(2010:659) inom ramen för Vårdgivarens verksamhet. Vi behöver Dina personuppgifter för att
kunna utföra en medicinsk behandling av Dig och för att administrera vårt digitala
tjänsteutbud (Tjänsten). Vi kan inte utföra tjänsten om Du inte godkänner till att vi använder
uppgifterna för detta ändamål. Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om
vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall
vara skriftlig och underskriven av Dig. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om
personuppgifter som är felaktiga. Om du anser att uppgifterna är felaktiga på något sätt har
du rätt att begära rättelse. När det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer Din
egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna.
Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos
Socialstyrelsen som beslutar i frågan. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende
behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Vi är dock av lag bundna
att lagra dina journaluppgifter varvid vi inte kan radera all din information hos oss. Du har rätt
att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om
sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina
personuppgifter. Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som
tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

Godkännande enligt GDPR

Jag lämnar härmed mitt godkännande genom min inloggning till Tjänsten eller bokning via
telefon att lämnade personuppgifter får lagras och bearbetas i samtliga register hos
Vårdgivaren, samt att min IP-adress lämnas ut till tredje part i syfte att administrera Bolagets
digitala tjänsteutbud. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att av mig lämnade
uppgifter som avser min hälsa och medicinska behandling får lämnas ut till eller inhämtas
från tredje man om det är ett nödvändigt led i den medicinska behandlingen, dock med
begränsningar enligt gällande lagstiftning nämnt ovan som gäller sekretess m.m. Jag lämnar
även mitt uttryckliga godkännande till att Bolaget anlitar underleverantörer som
personuppgiftsbiträde gällande datakommunikation och datalagring utanför tredje land
(utanför EU). Bolaget skall dock tillse att datakommunikationen kommuniceras och lagras på
ett säkert och adekvat sätt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv eller, om överföringen
sker till USA, genom att försäkra oss om att personuppgiftsbiträdet är anslutet till Privacy
Shield.

Sekretess
Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med lag och ingen utomstående kan ta
del av information om dig som framkommit i samband med din användning av Tjänsten.
Bolaget kan i sällsynta situationer förpliktigas att lämna ut hela eller delar av din journal om
det följer av myndighetsbeslut eller lag.

Inloggning
Inloggning i Tjänsten sker med säker identifiering med hjälp av BankID. Kontoinnehavaren
ansvarar för all användning av kontot, likafullt får kontor endast användas av den som
registrerade det. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten för sitt barns räkning
under förutsättning att barnet är under arton (18) år. Doktor Hemma ansvarar inte för
missbruk av kontot och konsekvenser därav.

Receptförskrivningspolicy
Vårdgivaren följer nationella riktlinjer för förskrivningspolicy samt STRAMA-gruppens riktlinjer
för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas från
Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Bolaget förskriver inte några preparat eller
läkemedel av narkotisk art.

Åldersgränser
Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna skapa ett eget konto. Personer under 18 år
läggs till på vårdnadshavarens konto av aktuell vårdnadshavare. Doktor Hemma behandlar
inte barn under ett (1) år.

Användarens ansvar
Som användare av Tjänsten förbinder du dig som användare att: inte använda Tjänsten för
annat ändamål än personlig medicinsk konsultation; vid varje besök förse Läkaren med
korrekt och sanningsenlig information; vid försämring av det behandlade tillståndet vända dig
till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning; genast anmäla ändringar av
tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom adress, telefonnummer, e-
mail, kreditkortsuppgifter m.m., genast anmäla avbrott eller fel i Tjänsten till
info@doktorhemma.se. Kontoinnehavaren får ej överlåta avtalet samt rättigheter och/eller
skyldigheter till följd av avtalet till annan part.

Doktor Hemma Stockholm AB:s ansvar
Doktor Hemma Stockholm AB är skyldig att kontrollera att läkare som aktualiseras som
rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk
läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens. Doktor Hemma Stockholm AB
ansvarar för att upprätthålla innehållet i Tjänsten som följer av lag (2002:562) om elektronisk
handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler.

Tjänstens upphörande
Avtalet avseende Tjänsten gäller tills vidare. Bolaget och användaren har, var för sig, rätt att
när som helst säga upp avtalet. Användaren har rätt att när som helst kontakta Bolaget
brevledes och be dem att ta bort användarens konto. Om Bolaget bedömer att en användare
missbrukar Tjänsten kan denne komma att omedelbart stängas av från Tjänsten.
Användaren kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Priser och betalning
Pris för att använda Tjänsten framgår alltid tydligt i Tjänsten i samband med att ett
läkarbesök bokas. Samtliga eventuella kringtjänsters pris publiceras likaså de i Tjänsten i var
tid. Betalning för tjänsten sker innan mötet bekräftas. Köpeskillingen reserveras i väntan på
ett bekräftat läkarbesök. Om Doktor Hemma inte kan leverera efterfrågad tjänst återbetalas
hela köpeskillingen utan dröjsmål.

Integritetspolicy och cookies
Doktor Hemma Stockholm AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges
i integritetspolicy samt använder cookies i enlighet med vad som anges i cookiespolicy.
Integritetspolicy och cookiespolicy är tillgängliga på www.mobiladoktorn.se
Ändringar
Doktor Hemma Stockholm AB har rätt att göra ändringar i dessa villkor, och skall då
publicera de nya villkoren på hemsidan. En ny version av dessa villkor gäller från och med
den tidpunkt som anges i den nya versionen av villkoren och blir gällande gentemot dig när
du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya villkoren.
Doktor Hemma Stockholm AB förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av
produkten och tjänsten. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis avse layout, innehåll,
tjänsten eller funktionalitet.

INTEGRITETSPOLICY
2020-09-01
Doktor Hemma Stockholm AB (Doktor Hemma), org. nr. 559115-4033 är ett svenskt företag
som följer dataskyddslagstiftning i Sverige och är personuppgiftsansvarig för den behandling
av personuppgifter som utförs av Doktor Hemma och som beskrivs i denna integritetspolicy.
Doktor Hemma följer GDPR-direktivet (General Data Protection Regulation), och är en ny
dataskyddsförordning som gäller inom EU från och med den 25 maj 2018. GDPR reglerar
hur företag och organisationer får hantera dina personuppgifter.
I integritetspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i
vilket syfte.
Integritetspolicyn avser behandling av personuppgifter för vilka Doktor Hemma är
personuppgiftsansvarig. Integritetspolicyn tillämpas när du delar dina personuppgifter direkt
eller indirekt med Doktor Hemma när du använder någon av våra tjänster (t.ex. mobil
applikation, webapplikation) eller besöker vår hemsida.
Personuppgifter som behandlas
Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att behandla
följande typer av personuppgifter som kan hänföras till dig:
Kontodata – så som personnummer, namn, adress, e-mailadress och telefonnummer, din
avatar (om du lägger till den i din profil)
Medicinskdata – som du tillför oss (t.ex. hälsoprofil). Vi kommer också att föra in uppgifter om
dig i din journal om vi inleder en patientrelation.Som vårdgivare kommer vi aldrig att dela
med oss av Medicinskdata till en icke-medicinsk tredjepart (medicinsk tredjepart kan som
exempel utgöras av labb för tester, NPÖ, fysiska vårdcentraler).
Användares beteende (exempelvis beteende inom applikationen, platsinfo)
Teknisk data (exempelvis enhetens ID, IP-adress)
Medicinskdata som behandlas
Doktor Hemma, som vårdgivare, omfattas av patientdatalagen (2008:355) och är skyldig att
behandla och spara medicinsk data som uppkommer i samband med nyttjande av våra
tjänster. Att journalföra ett besök är läkarens skyldighet gentemot patienter.
Vi delar inte medicinsk data med tredje part utanför vår Tjänst, förutom i de fall en sådan
utlämning följer av lag (t.ex. patientdatalagen). För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster
använder vi oss även av ett fåtal externa serviceleverantörer som behandlar personuppgifter
(inkluderat medicinsk data) på uppdrag av oss.

Personuppgiftsansvarig
Doktor Hemma Stockholm AB
Stockholmsvägen 45C

18278 Stocksund
E-post: info@doktorhemma.se
Personuppgiftsombud
E-post: dataskydd@doktorhemma.se

Syfte med behandlingen
Syftet med behandlingen och den legala grunden för behandlingen av personuppgifter:
Kontodata – för att kunna erbjuda Doktor Hemmas tjänster (för att fullfölja avtal mellan oss
och därmed kunna leverera vår Tjänst till dig) samt att vid behöv kontakta dig. Vi kan även
använda Kontodata i marknadsföringssyfte, t.ex. för att skicka nyhetsbrev.
Vi behandlar medicinsk data på basis av ditt godkännande. I detta ingår att våra läkare för
journal.
Genom applikationen kan vi skicka till dig läkarintyg, remiss, recept och ev. provsvar.
Platsinfo för att kunna leverera tjänsten
Vi kommer att tillhandahålla personuppgifter till kontrakterade tjänsteleverantörer för
utförande av uppdrag för vår räkning, exempelvis för genomförande av betalning och
datalagring.

Datalagring
Personuppgifter lagras så länge det krävs för att uppfylla syftet (bl. a. lagliga krav).
Personuppgifter som lagras på basis av ditt samtycke raderas om samtycket återkallas.
Notera att återkallelsen av samtycket inte påverkar Doktor Hemmas rätt och skyldighet att
behandla personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar, t.ex. patientdatalagen som kräver
10 års arkivtid. Merparten av data hanteras och lagras inom EU/EES. Vid undantagsfall kan
data skickas utanför EU/EES enligt punkten ”Tredje part och länder utanför EU/EES”.
Doktor Hemma Stockholm AB lagrar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att
leverera vård, kunna leverera Tjänsten eller uppfylla de legala krav som åligger oss.

Cookies
En cookie är en liten fil som består av bokstäver och nummer som vi sparar i din webbläsare
eller hårddisk om du samtycker till det. Cookies innehåller information som överförs till din
dators hårddisk.

Vi använder följande cookies:
Nödvändiga: är nödvändiga för driften av vår webbplats. De gör det till exempel möjligt för
dig att logga in på vår webbplats säkra områden och våra andra tjänster.
Analytiska: för att känna igen och räkna antalet besökare och kontrollera hur besökare
använder webbplatsen.
Funktionella:för att känna igen dig när du återkommer till vår webbplats.
Inriktade: används för att registrera ditt besök på vår webbplats, de sidor du besökt och de
länkar du följt för att göra vår webbplats och annonser mer relevanta för dig. Vi kan också
komma att dela informationen till tredje part i samma syfte.

Om betalningar och betalsätt
Doktor Hemma samarbetar med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB som är
leverantör av betaltjänster.
Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB – Nordens främsta expert på betalningar, med
skräddarsydda lösningar för handel i flera nordiska länder. Swedbank Pay, en del av PayEx
Sverige AB erbjuder betallösningar för internet-, mobil- och fysisk handel samt administrativa
tjänster inom fakturering, reskontrahantering och inkasso, men även finansiella tjänster som
factoring, delbetalning och lån.
Vi använder Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB som betalningsväxel. Tjänsten är
säker och certifierad enligt PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
Secure Socket Layer (SSL) skapar en säker och krypterad förbindelse mellan din dator och
Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB betalningsserver. All överföring sker tryggt utan
att obehöriga kan komma åt någon information.

Kortbetalning
I samarbete med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB erbjuder vi kortbetalningar
med VISA och Mastercard.

Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB krypterar all känsliga kortdata så att ingen
obehörig får tillgång till uppgifterna.
Vid köp fyller du i kortnummer, giltighetstid och CVC-kod hos Swedbank Pay, en del av
PayEx Sverige AB. Du kan också komma att behöva verifiera ditt kortköp hos din
kortutgivare med Verified by VISA eller MasterCard SecureCode.

Faktura
Information om personuppgifter och kreditprövning
Insamling av personuppgifter och kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna
behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa
fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas
till dig per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att
lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av
PayEx Sverige AB, 621 88 Visby, som behandlar personuppgifter i syfte att utföra
identifikation och kreditkontroll, för fakturering och annan hantering som är knuten till fordran,
samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att undvika bedrägerier, för att utveckla
nya produkter och för beslutsstöd vid inkasso. Uppgifterna kan lämnas ut till
underleverantörer och till myndigheter och annan som har rätt till uppgifterna enligt lag.
Uppgifterna kan också användas för marknadsföring av Swedbank Pay, en del av PayEx
Sverige AB produkter, via brev, e-post eller på annat sätt, om du inte skriftligen anmäler till
Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB att du inte samtycker till detta på den adress
som Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB anvisar.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735-
5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till
Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB på det konto som Swedbank Pay, en del av
PayEx Sverige AB anvisar”.

Leveransvillkor
Leverans sker till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor
Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 0 kr. Faktura ska betalas så att den är
mottagaren till handa senast 14 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven
betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande reporänta + 19,00%, dock lägst 20 % samt
ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om
ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna”.

Om recept
Doktor Hemma samarbetar med ApoEx som är leverantör av e-recept tjänst.
Tredje part och länder utanför EU/EES
Doktor Hemma Stockholm AB kan komma att dela personuppgifter med våra
tjänsteleverantörer. En del av tjänsteleverantörer kan vara etablerade utanför EU/EES
(enbart i undantagsfall). Vi kontrollerar att de tjänsteleverantörer vi samarbetar med följer en
adekvat säkerhetsstandard. För att tillförsäkra en adekvat säkerhetsstandard tillämpas t.ex.
EU:s standardklausuler om överföring av uppgifter eller (om överföringen sker till USA)
genom att kontrollera att tjänsteleverantör är ansluten till Privacy Shield.

Dina rättigheter
Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar
sig på ditt samtycke. På grund av att vi är en vårdgivare är vi enligt lag skyldiga att behålla
merparten av din medicinska data. På din förfrågan kommer all medicinsk data som vi inte
har en rättslig skyldighet att behålla att raderas.
Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte, om
sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina
personuppgifter.
Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad. När det gäller radering/ändringar av
journalanteckningar kommer vi att anteckna din eventuella begäran i din journal. Det är bara
Inspektionen för vård och omsorg som, efter ansökan, kan besluta om radering av
journalanteckningar.

Under vissa omständigheter har du rätt att få uppgifterna raderade. Du kan även begära att
dina personuppgifter rättas, flyttas eller blockeras. Du har också rätt att begära information
om direktåtkomst eller elektronisk åtkomst till dina uppgifter har förekommit.
Du kan när som helst ange att dina uppgifter inte ska användas i marknadsföringssyfte.
Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om vår behandling av dina
personuppgifter. En sådan begäran ska ske genom en skriftlig undertecknad begäran till
Doktor Hemma Stockholm AB. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig.
Begäran ska skickas brevledes till: Doktor Hemma Stockholm AB, Stockholmsvägen 45C,
18278 Stocksund.
Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du alltid välkommen att
kontakta oss.