Användarvillkor för enskild användare

Om tjänsten

Doktor Hemma Stockholm AB driver och äger Doktor Hemma som ”bolag”. Doktor Hemma Stockholm AB benämns nedan som ”vårdgivaren” och detta avtal reglerar användandet av ”Tjänsten” Doktor Hemma för dig som enskild användare i egenskap av patient. Tjänsten är inte till för att användas vid akuta situationer som kräver akut sjukvård utan i sådana situationer skall den allmänna vården anlitas genom att ringa 112 eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus. Tjänsten är skapad för att användas i Sverige.

Hembesök av läkare

Doktor Hemma erbjuder hembesök av läkare. Det innebär att läkarbesök som bokas i Tjänsten utförs på den adress du önskar. Som kund förbinder du dig att alltid förse Doktor Hemma med korrekta adressuppgifter och att göra allt som står i din makt för att läkaren kan utföra planerat besök. Det inkluderar att finnas tillgänglig på det telefonnummer du angett i fall läkaren har svårt att hitta till din adress. I de fall läkaren inte kan ta sig till din angivna adress samt du inte varit anträffbar återbetalas inte patientavgiften vid ej utfört besök.Vid val av besöksadress förbinder du dig att inte boka besöket till en miljö som är olämplig för
läkarbesök. Exempel på sådana miljöer är industrier där skyddsutrustning krävs, byggarbetsplatser och dylika lokaler där inte ett besök kan utföras på ett säkert sätt. Likaså ska miljön för ett läkarbesök vara ren och lämplig för undersökning och samtal. Vid missbruk av ovanstående förbehåller sig Doktor Hemma Stockholm AB rätten att stänga av användare från tjänsten.

Konto

Vid inloggning (eller bokning via telefon) och godkännande av dessa villkor (bokning av besök via telefonen tolkas som godkännande av dessa villkor) träffar kontoinnehavaren avtal med Doktor Hemma Stockholm AB och skapar ett konto i Tjänsten. Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat ett konto i Tjänsten.

Lagring av uppgifter

Användaren är medveten om och accepterar att samtliga aktiviteter vid användandet av tjänsten, inklusive inloggning och medicinsk konsultation, sparas hos Doktor Hemma Stockholm AB som journalanteckning. Som användare lämnar jag samtycke att angivna kontaktuppgifter kan användas av Doktor Hemma Stockholm AB i marknadsföringssyfte – för att bl.a. skicka information samt erbjudande genom e-mail, notisutskick. Användare har rätt att återkalla sitt samtycke som gäller för denna kommunikation.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och behandling av personuppgifter

Som användare av Tjänsten godkänner du att dina personuppgifter hanteras enligt allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (2008:355) samt Patientsäkerhetslagen (2010:659) inom ramen för Vårdgivarens verksamhet. Vi behöver Dina personuppgifter för att kunna utföra en medicinsk behandling av Dig och för att administrera vårt digitala tjänsteutbud (Tjänsten). Vi kan inte utföra tjänsten om Du inte godkänner till att vi använder uppgifterna för detta ändamål. Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Ansökan skall vara skriftlig och underskriven av Dig. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som är felaktiga. Om du anser att uppgifterna är felaktiga på något sätt har du rätt att begära rättelse. När det gäller begäran om rättelse i journalanteckning kommer Din egen inställning i ärendet att journalföras som en kommentar till de befintliga uppgifterna.

Beslut om ändring eller borttagning av journaluppgifter kan endast ske efter ansökan hos Socialstyrelsen som beslutar i frågan. Du har rätt att återkalla ditt samtycke avseende behandling av personuppgifter som grundar sig på ditt samtycke. Vi är dock av lag bundna att lagra dina journaluppgifter varvid vi inte kan radera all din information hos oss. Du har rätt att erhålla information om vi behandlar dina personuppgifter, i vilket syfte de behandlas, om sådana personuppgifter överförs till tredje land och, om tillämpligt, vilka som mottagit dina personuppgifter. Du har rätt att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som tillhandahållits från dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt.

Godkännande enligt GDPR

Jag lämnar härmed mitt godkännande genom min inloggning till Tjänsten eller bokning via telefon att lämnade personuppgifter får lagras och bearbetas i samtliga register hos Vårdgivaren, samt att min IP-adress lämnas ut till tredje part i syfte att administrera Bolagets digitala tjänsteutbud. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att av mig lämnade uppgifter som avser min hälsa och medicinska behandling får lämnas ut till eller inhämtas från tredje man om det är ett nödvändigt led i den medicinska behandlingen, dock med begränsningar enligt gällande lagstiftning nämnt ovan som gäller sekretess m.m. Jag lämnar även mitt uttryckliga godkännande till att Bolaget anlitar underleverantörer som personuppgiftsbiträde gällande datakommunikation och datalagring utanför tredje land (utanför EU). Bolaget skall dock tillse att datakommunikationen kommuniceras och lagras på
ett säkert och adekvat sätt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv eller, om överföringen sker till USA, genom att försäkra oss om att personuppgiftsbiträdet är anslutet till Privacy Shield.

Sekretess

Tjänsten omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med lag och ingen utomstående kan ta del av information om dig som framkommit i samband med din användning av Tjänsten. Bolaget kan i sällsynta situationer förpliktigas att lämna ut hela eller delar av din journal om det följer av myndighetsbeslut eller lag.

Inloggning

Inloggning i Tjänsten sker med säker identifiering med hjälp av BankID. Kontoinnehavaren ansvarar för all användning av kontot, likafullt får kontor endast användas av den som registrerade det. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten för sitt barns räkning under förutsättning att barnet är under arton (18) år. Doktor Hemma ansvarar inte för missbruk av kontot och konsekvenser därav.

Receptförskrivningspolicy

Vårdgivaren följer nationella riktlinjer för förskrivningspolicy samt STRAMA-gruppens riktlinjer för förskrivning av antibiotika. Bakgrundskunskap och förskrivningsmönster hämtas från Smittskyddsinstitutet och Folkhälsomyndigheten. Bolaget förskriver inte i normalfallet några preparat eller läkemedel av narkotisk art.

Åldersgränser

Du måste vara minst 18 år gammal för att kunna skapa ett eget konto. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av aktuell vårdnadshavare. Doktor Hemma behandlar inte barn under ett (1) år.

Användarens ansvar

Som användare av Tjänsten förbinder du dig som användare att: inte använda Tjänsten för annat ändamål än personlig medicinsk konsultation; vid varje besök förse Läkaren med korrekt och sanningsenlig information; vid försämring av det behandlade tillståndet vända dig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning; genast anmäla ändringar av tidigare lämnade uppgifter om förändring av dessa skett såsom adress, telefonnummer, e-mail, kreditkortsuppgifter m.m., genast anmäla avbrott eller fel i Tjänsten till info@doktorhemma.se. Kontoinnehavaren får ej överlåta avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av avtalet till annan part.

Doktor Hemma Stockholm AB:s ansvar

Doktor Hemma Stockholm AB är skyldig att kontrollera att läkare som aktualiseras som rådgivare och förskrivare inom Tjänsten innehar giltiga försäkringar och innehar svensk läkarlegitimation och/eller annan nödvändig kompetens. Doktor Hemma Stockholm AB ansvarar för att upprätthålla innehållet i Tjänsten som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Tjänstens upphörande

Avtalet avseende Tjänsten gäller tills vidare. Bolaget och användaren har, var för sig, rätt att när som helst säga upp avtalet. Användaren har rätt att när som helst kontakta Bolaget brevledes och be dem att ta bort användarens konto. Om Bolaget bedömer att en användare missbrukar Tjänsten kan denne komma att omedelbart stängas av från Tjänsten. Användaren kommer i så fall att skriftligen underrättas om att sådan åtgärd vidtagits.

Priser och betalning

Pris för att använda Tjänsten framgår alltid tydligt i Tjänsten i samband med att ett läkarbesök bokas. Samtliga eventuella kringtjänsters pris publiceras likaså de i Tjänsten i var tid. Betalning för tjänsten sker innan mötet bekräftas. Köpeskillingen reserveras i väntan på ett bekräftat läkarbesök. Om Doktor Hemma inte kan leverera efterfrågad tjänst återbetalas hela köpeskillingen utan dröjsmål.

Integritetspolicy och cookies

Doktor Hemma Stockholm AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i integritetspolicy samt använder cookies i enlighet med vad som anges i cookiespolicy. Integritetspolicy och cookiespolicy är tillgängliga på doktorhemma.se.

Ändringar

Doktor Hemma Stockholm AB har rätt att göra ändringar i dessa villkor, och skall då publicera de nya villkoren på hemsidan. En ny version av dessa villkor gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av villkoren och blir gällande gentemot dig när du, efter sådan tidpunkt, använder Tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya villkoren. Doktor Hemma Stockholm AB förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av produkten och tjänsten. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet.